Манастын уулу Семетей драмасын окутуу

Автор: Ж.Т. Уразова

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 1999, - 84 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-18 11:35:27

Колдонмодо кыргыз адабиятынын ири тектеринин бири болгон драма жанрында идеялык-тематикалык, жанрдык-стилдик жактан өзгөчөлөнүп, элдик оозеки чыгарманын ("Манас" училтигинин) сюжетинин негизинде Ж.Садыков тарабынан жазылган "Манастын уулу Семетей" драмасын VII класста окутуунун адабий-теориялык, илимий-методдикалык негиздери иштелди. Методикалык колдонмо адабият мугалимдерине жана филология факультетинин студенттерине арналат.

Жаңы китептер