Физика курсу 2-том

Автор: Д.А. Асанбаева, Р.Д. Джапаров

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 336 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-27 08:30:56

Бул окуу китеп жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттын талабына ылайыктап жазылды. Китепте физика курсунун экинчи бөлүмү болгон электричествонун, магнетизмдин, оптиканын жана кванттык физиканын негизиги закондорунун жана түшүнүктөрүнүн физикалык маанисин түшүндүрүүгө көбүрөөк аракет жасалды. Ушул физикалык кубулуштардын закондорун заттарды өздөштүрүүдө колдонуусуна дайыма көнүл бурулду.
Бул окуу китеби студенттерге, окуучуларга, мугалимдерге, илимий кызматкерлерге, инженерлерге, технологдорго, билимин өркүндөтүүчүлөргө жана физикага кызыккандарга арналат.

Жаңы китептер