Окуучунун сүйлөө жана жазуу ишмердиги

Автор: С. Рысбаев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек, 2014, - 344 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-26 09:53:21

Китепте эне тилиндеги сөздүн маани-маңызы, сөз билүүсү, аны колдоно алуусу, андан ары окуучунун сүйлөө жана жазуу ишмердиги, анын илимий мүнөздөмөсү, ага коюлуучу дидактикалык талаптар, сүйлөө, жазуу ишмердигине, анын ичинде дилбаян, баяндама, жат жазууга үйрөтүүнүн теориялык практикалык маселелери камтылды.
Изилдөөдөгү көтөрүлгөн маселелер ЖОЖдордун окуучуларына колледждердин, орто мектептердин мугалимдерине, аспиранттарга жана студенттерге усулдук жардам берүү максатын көздөйт.

Жаңы китептер